Zdjęcia

działka budowlana - Pasym

Pasym

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne


Pasym, dnia 22.09.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Narajtach, gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Narajty jako działki:- nr 175 i 172/1 o łącznej pow. 0,3500 ha - cena wywoławcza wynosi 28 000,00 złSprzedaż nieruchomości objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23 %. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00041767/9. Działki położona są w granicach wsi Narajty. Graniczą ze sobą tworząc jedną nieruchomość. Działka 172/1 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Obecnie dla terenu, a którym położone są ww. działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy decyzją Burmistrza Miasta Pasym RRG.6730.34.2018 z dnia 18.05.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane są jako teren rolny (Br-PsVI, PsVI). Na działce nr 172/1 znajdują się fragmenty starych fundamentów po byłej zabudowie bez wartości użytkowej. Przez działkę nr 175 przebiega sieć wodociągowa. Nieruchomość graniczy z gruntami leśnymi oraz gruntami użytkowanymi rolniczo.

Nieruchomość będące przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Szczycieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Działki przeznaczone są do zbycia w trybie przetargu jako jedna nieruchomość gruntowa. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.09.2020 r.Przetarg odbędzie się w dniu 02.11.2020 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym

o godz. 8:30.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 26.10.020 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Pasym najpóźniej 26.10.2020 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Z uwagi na fakt, że jest to nieruchomość rolna do przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ww. ustawy oraz osoby fizyczne i prawne nie będące rolnikami. Za rolnika indywidualnego uważana jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie sąsiedniej i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przypadku ustalenia nabywcą nieruchomości osoby nie będącej rolnikiem indywidualnym, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu w imieniu Skarbu Państwa, będzie przysługiwało prawo pierwokupu zbywanej przez Gminę nieruchomości. Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia Krajowy Ośrodek Wsparcia. KOWR może wykonać to prawo w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści zawartej warunkowej umowy sprzedaży. Zatem zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po wypowiedzeniu się Krajowego Ośrodka co do treści warunkowej umowy sprzedaży gruntu i nie skorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu. W przypadku skorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu wadium zostanie zwrócone nabywcy nie później niż w terminie 3 dni od wykonania tego prawa.

Zgodnie z art. 2b ust. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości nie może być ona zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których mowa wyżej, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. Pewne odstępstwa od tego zakazu określają przepisy art. 2b ust. 4 cytowanej ustawy.Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:dowód wniesienia wadium,


oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości - przedmiotu przetargu i niewniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu),


oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu)


w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,


w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem ) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,


w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,


w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstr

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-GS-1124

Cena: 28000.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

biurowiec - Wodzierady

biurowiec - Wodzierady

Budynek produkcyjny-usługowy w cichej okolicy znajduje się w gm. Wodzierady woj. Łódzkie Budynek po odbiorach, w stanie b. dobrym. Rozpoczęcie produkcji możliwa od zaraz !!! Na sprzedaż budynek produkcyjno usługowy o pow. ok....

Cena: 995000.00 za całość

działka budowlana - Lutomiersk

działka budowlana - Lutomiersk

Przedmiotem oferty jest sprzedaż pięknej działki rolnej z wydanymi warunkami zabudowy, położonej w bardzo spokojniej i pięknej lokalizacji w miejscowości Charbice Dolne, w gminie Lutomiersk. Działka ma powierzchnię 52 000m2 ale istnieje...

Cena: 884000.00 za całość

działka budowlana - Aleksandrów Łódzki

działka budowlana - Aleksandrów Łódzki

Do sprzedania jest działka siedliskowa o powierzchni 6465 m2 w w Krzywcu, malowniczej okolicy Aleksandrowa Łódzkiego. Teren częściowo zalesiony na którym znajduje się niewielka zabudowa gospodarcza. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...

Cena: 220000.00 za całość

działka budowlana - Aleksandrów Łódzki

działka budowlana - Aleksandrów Łódzki

Sprzedam działkę siedliskową o powierzchni ok. 2700m2 na skraju lasu (okolice RąbieniaAB), 15 km od centrum Łodzi, 4km od budowanej S14. Działka posiada media :woda, siła gaz, światłowód. Budynek mieszkalny do generalnego remontu lub wyburzenia....

Cena: 200000.00 za całość

działka budowlana - Konstantynów Łódzki

działka budowlana - Konstantynów Łódzki

Do sprzedaży piękna działka położona na szczycie wzniesienia w cichej i uroczej części Konstantynowa Łódzkiego - 400 m od trasy Konstantynów Łódzki - Lutomiersk. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub...

Cena: 195000.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www