Zdjęcia

działka budowlana - Pasym

Pasym

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne


Pasym, dnia 15.10.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sportowej w Pasymiu, przeznaczonej na usługi turystyczne, zabudow anej budynkiem socjalnym, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym jako działki:

- nr 24/1, 26, 27 i 29 o łącznej pow. 2,7362 ha - c ena wywoławcza wynosi 1 920 000,00 zł.Sprzedaż działek nr 24/1, 27 i 29 objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. Cena działek do przetargu 915 992,00 zł.

Sprzedaż działki nr 26 zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Cena działki do przetargu 1 004 008,00 zł.Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie dla ww. działek prowadzi księgi wieczyste: KW Nr OL1S/00014580/6 (dz. nr 24/1), KW Nr OL1S/00030325/9 (dz. nr 26), KW Nr OL1S/00024625/7 (dz. nr 27 i nr 29).

Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks i przeznaczone są do sprzedaży jako jedna nieruchomość. Nieruchomość zlokalizowana jest nad Jeziorem Kalwa z liną brzegową jeziora na całej długości działki, w odległości ok. 600 m od centrum miasta. Pasym położony jest przy drodze krajowej nr 53 (Olsztyn - Ostrołęka) między Olsztynem (ok. 30 km) a Szczytnem (ok. 20 km). Dogodny dojazd do Gdańska ok. 210 km, Warszawy ok. 185 km. Najbliższe lotnisko Port Lotniczy Olsztyn - Mazury w Szymanach oddalony jest o ok. 30 km. Dobra komunikacja zbiorowa kolejowa i samochodowa.

Na działce nr 26, która wykorzystywana była jako stadion piłkarski, znajduje się budynek socjalny wybudowany około 1977 r. o powierzchni użytkowej 85,4 m 2 . Budynek wymaga remontu i modernizacji. Wzdłuż granicy tej działki przebiega rów melioracyjny. Na działce nr 29 zainstalowane jest oświetlenie trenu oraz murowana skrzynka rozdzielcza (zdewastowana). Część nieruchomości ogrodzona płotem. Działki nr 24/1, 27 i 29 z drzewostanem ok. 40 letnim (olcha, brzoza, wierzba, topola, jesion, lipa). Teren płaski częściowo podmokły, kształt regularny. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Z uwagi na położenie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora teren częściowo jest podmokły, co może mieć ewentualny wpływ na obniżenie nośności gruntów. Nieruchomość nieużytkowana od ok. 7 lat.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XL/272/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lipca 2018 r. poz. 3088, teren przeznaczony jest na cele zabudowy usług turystycznych. Ze względu na atrakcyjne położenie nieruchomość idealnie nadaje się do wykorzystania pod usługi turystyczne, hotelarskie. Zgodnie z planem miejscowym na nieruchomości dopuszcza się budowę obiektów związanych z usługami turystycznymi, w tym w szczególności hoteli, apartamentów, usług gastronomicznych przystani żeglarskiej, portu wewnętrznego, usług rekreacyjno-sportowych. Można lokalizować pomosty, kładki, obiekty małej architektury oraz altany i wiaty. Ponadto dopuszczona jest lokalizacja urządzeń wodnych na granicy działki jeziora Kalwa.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 17.12.2020 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 9:00.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 10.12.2020 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 10.12.2020 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:dowód wniesienia wadium,


oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,


oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń


w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,


w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu , sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem ), a w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot; w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu


w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,


w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz n a stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Pasym, pod a dresem: www.bip.pasym.pl.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrą

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-GS-1115

Cena: 1920000.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

biurowiec - Wodzierady

biurowiec - Wodzierady

Budynek produkcyjny-usługowy w cichej okolicy znajduje się w gm. Wodzierady woj. Łódzkie Budynek po odbiorach, w stanie b. dobrym. Rozpoczęcie produkcji możliwa od zaraz !!! Na sprzedaż budynek produkcyjno usługowy o pow. ok....

Cena: 995000.00 za całość

działka budowlana - Lutomiersk

działka budowlana - Lutomiersk

Przedmiotem oferty jest sprzedaż pięknej działki rolnej z wydanymi warunkami zabudowy, położonej w bardzo spokojniej i pięknej lokalizacji w miejscowości Charbice Dolne, w gminie Lutomiersk. Działka ma powierzchnię 52 000m2 ale istnieje...

Cena: 884000.00 za całość

działka budowlana - Aleksandrów Łódzki

działka budowlana - Aleksandrów Łódzki

Do sprzedania jest działka siedliskowa o powierzchni 6465 m2 w w Krzywcu, malowniczej okolicy Aleksandrowa Łódzkiego. Teren częściowo zalesiony na którym znajduje się niewielka zabudowa gospodarcza. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...

Cena: 220000.00 za całość

działka budowlana - Aleksandrów Łódzki

działka budowlana - Aleksandrów Łódzki

Sprzedam działkę siedliskową o powierzchni ok. 2700m2 na skraju lasu (okolice RąbieniaAB), 15 km od centrum Łodzi, 4km od budowanej S14. Działka posiada media :woda, siła gaz, światłowód. Budynek mieszkalny do generalnego remontu lub wyburzenia....

Cena: 200000.00 za całość

działka budowlana - Konstantynów Łódzki

działka budowlana - Konstantynów Łódzki

Do sprzedaży piękna działka położona na szczycie wzniesienia w cichej i uroczej części Konstantynowa Łódzkiego - 400 m od trasy Konstantynów Łódzki - Lutomiersk. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub...

Cena: 195000.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www