Zdjęcia

biurowiec - Kartuzy

Kartuzy

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej rękinieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sadem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy sygn.akt.VI GUP 80/18 , obejmującego likwidację majątku dłużnika

Syndyk masy upadłości „HEFREN” Sp.zo.o. w upadłości z siedzibą w Kartuzach -Burchardztwie zaprasza do składnia ofert w konkursie na sprzedaż z wolnej ręku w trybie konkursu ofert na zbycie :1/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/7 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 3 923 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowego o powierzchni zabudowy 211 m2, budynku gospodarczego nr 1 o powierzchni 22 m2 oraz budynku gospodarczego nr 2 o powierzchni 96 m2, o funkcji magazynowo-usługowej z częścią biurowo-socjalną, dla którego to prawa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Kartuzach Wydział V Gospodarczy w Kartuzach księga wieczysta KG1R/00032128/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę, przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cenę nie niższą niż 126.968,00 zł dla działki 326/7 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/12

2/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/8 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1 245 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 548 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę, przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cenę nie niższą niż 254,763,00 zł dla działki 326/8 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/123/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/9 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1 132 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 202 m2 oraz budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 135 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cenę nie niższa niż 135.695,00 zł za działkę 326/9 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/124/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/10 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 4 800 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku wartsztatowego z częścią biurowo- socjalną o powierzchni zabudowy 1397 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę , przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cenę nie nisza niż 594.368,00 zł dla działki 326/10 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/125/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 2 445 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 1726 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cene nie niższą niż 676.820,00 zł dla dziali 326/11 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/12.Dla powyżej opisanych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze GD1R/00032128/9.

Organizatorem konkursu ofert jest syndyk masy upadłości HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-BurchardztwiePodstawą sprzedaży jest postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 18 sierpnia 2021r. wydane w sprawie sygn.akt.VI GUp 80/18 oraz postanowienia regulaminu sprzedaży.Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium, z wyłączeniem osób wskazanych szczegółowo w regulaminie sprzedażyOferty należy składać do dnia 27 września 2021 r. roku osobiście lub za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu do biura syndyka ) z podaniem sygn.akt.VI GUp 80/18 na adres biura syndyka : Brygida Wasilewska ul.Stanislawa Lema 10/57 , 80-126 GdańskOferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”.Dopuszcza się złożenie jednej oferty na poszczególny składnik masy upadłości przez jednego oferenta, przy czym w przypadku złożenia łącznej oferty na zakup kilku składników masy w ofercie winna być wymieniona proponowana cena nabycia na każdy ze składników osobno.W związku z koniecznością zapewnienia dostępu do drogi publicznej oferty dotyczące działek o numerach 326/7 326/8, 326/9 , 326/10 oraz 326/11 muszą również zawierać ofertę nabycia 1/5 udziału w prawie wieczystego użytkowania drogi , którą stanowi działka nr 326/12. Nie dopuszcza się składania oferty dotyczącej nabycia samej drogi przez jednego oferenta jak również więcej niż 1 udziału w drodze.W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się dzień wpływu do biura syndyka lub złożenia awiza pocztowego , nie później jednak niż do dnia 27.09.2021r . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odrzucone.
Wadium na poczet ceny nabycia poszczególnych składników masy upadłości winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla potrzeb postępowania upadłościowego w BZ WBK numer rachunku : 44 1090 1098 0000 0001 3574 3008

Wadium na poczet zakupu poszczególnych składników masy upadłości wynosi odpowiednio :

a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/7 wraz z zabudowaniami : 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych )

b/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/8 wraz z zabudowaniami : 12.000,zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych),

c/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/9 wraz z zabudowaniami : 6.500,00 zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych)

d/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/10 wraz z zabudowaniami: 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ),

e/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 wraz z zabudowaniami : 33.000,00 zł ( słownie; trzydzieści trzy tysiące złotych)

f/ udział w prawie użytk

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-BS-1245

Cena: 126968.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

biurowiec - Gdańsk

biurowiec - Gdańsk

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 387 o powierzchni 0,1432 ha zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 437,11 m 2 przy ul. Na Zboczu 75, 80-110...

Cena: 3690000.00 za całość

działka rolna - Luzino Zgody

Działka o powierzchni 12 593 m2 położona w Luzinie k/ Wejherowa do drogi asfaltowej - 290m. Działka nieogrodzona. Kształt nieregularny - zbliżony do prostokąta. Przystanek autobusowy 300m. MEDIA : Prąd i woda, w ulicy. Kanaliza - brak,...

Cena: 252000.00 za całość

teren inwestycyjny - Tarnów Opolski

teren inwestycyjny - Tarnów Opolski

Na sprzedaż działka inwestycyjna, produkcyjno usługowa o powierzchni 14.900 m2 - 1,49 ha, usytuowana w miejscowości Kąty Opolskie, w odległości 2 km od Opola w kierunku na Krapkowice, 6 km od autostrady A4. Działka w kształcie prostokąta o...

Cena: 1305000.00 za całość

lokal - Wrocław

lokal - Wrocław

<strong>Nowy Lokal Użytkowy Plac Grunwaldzki</strong><br /> <br /> Lokal handlowo-usługowy na parterze nowego budynku mieszkalnego .Lokal z witrynami w stanie deweloperskim - do aranżacji. Sprawdzi się idealnie jako siedziba...

Cena: 822399.00 za całość

lokal - Wrocław

lokal - Wrocław

<strong>Nowy Lokal Użytkowy Wrocław </strong><br /> <br /> Lokal handlowo-usługowy na parterze nowego budynku mieszkalnego .Lokal z witrynami w stanie deweloperskim - do aranżacji. Sprawdzi się idealnie jako siedziba gabinetu...

Cena: 707280.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www