Zdjęcia

biurowiec - Szklarska Poręba

Szklarska Poręba

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » wynajem: biura / działki / lokale / inne
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę
na okres do 14 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej 26

Przedmiot i warunki przetargu:Przedmiot dzierżawy i jego przeznaczenie : dwukondygnacyjny budynek użytkowy o powierzchni użytkowej 219,90 m 2 ( po wyłączeniu powierzchni 38,80 m 2 w piwnicy budynku, użyczonej klubom sportowym ) położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej 26 wraz z działką oznaczonej geodezyjnie nr 567/8 obr. 0006 o pow. 361 m 2 . Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dla terenów tzw. „Nowe Centrum” w Szklarskiej Porębie (uchwała nr XIX/184/19 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28.11.2019 r.), w którym działka nr 567/8 obr. 0006 oznaczona jest na rysunku planu symbolem U.18 (tereny zabudowy usługowej). Sposób zagospodarowania nieruchomości : prowadzenie działalności gospodarczej usługowej, z obowiązkiem przystosowania przedmiotu dzierżawy do prowadzonej działalności na koszt Dzierżawcy bez możliwości zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Na podstawie porozumienia z dnia 04.01.2016 r. Miasto Szklarska Poręba zobowiązało się dostarczyć z rozdzielani usytuowanej w budynku przy
ul. Turystycznej 26 energii elektrycznej do słupów oświetleniowych usytuowanych na terenie działek nr 545/1, 540/2, 567/4 obr. 0006 oraz na mocy umów użyczenia nieruchomości udostępniło dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 38,80 m 2 usytuowane w piwnicy budynku - jednego na rzecz Klubu Sportowego Szrenica oraz drugiego na rzecz Stowarzyszenia KSM Łabski Szklarska Poręba. Termin zagospodarowania: ustala się termin przygotowania nieruchomości do skutecznego wykonania umowy tj. wykonanie remontu maksymalne do 2 lat od dnia zawarcia umowy .


Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości: 4000,- zł netto, a w okresie realizacji inwestycji (nie dłużej niż 2 lata od dnia podpisania umowy) wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości: 400,- zł netto. Do uzyskanej w przetargu kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Czynsz będzie waloryzowany od 2023 r., zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu towarów i usług opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Za każdy dzień zwłoki Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki w wysokości ustawowej.


Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy, po jej zakończeniu. Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości sześciokrotności czynszu miesięcznego w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy. Co do obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku bezskutecznego upływu 7 - dniowego terminu do zapłaty od dnia doręczenia wezwania, Dzierżawca podda się egzekucji wprost z umowy z całego swojego majątku na podstawie art. 777 §1 p.5 kodeksu postępowania cywilnego.


Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.


Dzierżawca jest zobowiązany ubezpieczyć przedmiot umowy na rzecz Wydzierżawiającego od ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz zdarzeń losowych w sposób odpowiadający jej charakterowi i przeznaczeniu. Kopie polisy ubezpieczenia Dzierżawca przedstawi corocznie Wydzierżawiającemu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 4.000,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 14.01.2022 r . Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji (w wysokości dwukrotności ustalonego w przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego płatnego po okresie realizacji inwestycji), która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności terminowego uiszczania czynszu, utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie.


Pisemne oferty zawierające:imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;


datę sporządzenia oferty,


oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń,


oferowany miesięczny czynsz dzierżawny netto płatny po okresie realizacji inwestycji (wyższy od minimalnego określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),


oferowany miesięczny czynsz dzierżawny netto płatny w okresie realizacji inwestycji (wyższy od minimalnego określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),


zamierzony rodzaj działalności,


koncepcję zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej,


termin zagospodarowania (krótszy niż wskazany w punkcie I niniejszego ogłoszenia),


nr konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku niewygrania przetargu,


dowód wpłacenia wadium,


podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

należy składać w zaklejonych kopertach z napisem : „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Turystycznej 26. Nie otwierać przed 17 stycznia 2022 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, pokój nr 3 do dnia

14 stycznia 2022 r. do godz. 15 00Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:

oferowany miesięczny czynsz dzierżawny - 50%


rodzaj zamierzonej działalności - 10%


koncepcja zagospodarowania nieruchomości - 30%


termin zagospodarowania- 10%

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.


Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 12 00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie , pok. nr 11 tel. (075) 75 47 710 lub 75 47 715

Szklarska Poręba,18 listopad 2021 r .


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo<

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-BW-1207

Cena: 4000.00 zł / miesiąc


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

lokal - Wrocław

lokal - Wrocław

Powierzchnia biurowa w historycznym budynku położonym w centrum miasta. Generalny remont został dostosowany do potrzeb nowoczesnej firmy, zachowując jednocześnie część pierwotnego charakteru, dlatego w wielu miejscach widoczne są charakterystyczne...

Cena: 11827.00 / miesiąc

lokal - Wrocław

lokal - Wrocław

Powierzchnia biurowa w historycznym budynku położonym w centrum miasta. Generalny remont został dostosowany do potrzeb nowoczesnej firmy, zachowując jednocześnie część pierwotnego charakteru, dlatego w wielu miejscach widoczne są charakterystyczne...

Cena: 5329.00 / miesiąc

lokal - Wrocław

lokal - Wrocław

Powierzchnia biurowa w historycznym budynku położonym w centrum miasta. Generalny remont został dostosowany do potrzeb nowoczesnej firmy, zachowując jednocześnie część pierwotnego charakteru, dlatego w wielu miejscach widoczne są charakterystyczne...

Cena: 9957.00 / miesiąc

lokal - Kraków

lokal - Kraków

Do wynajęcia nowoczesny budynek biurowy/ powierzchnia ok. 400m2 Nowoczesna przestrzeń biurowa w centrum Krakowa, w bliskim sąsiedztwie Błoń w dzielnicy Zwierzyniec. Biurowiec oferuje ok. 1585 m2 powierzchni biurowej. Budynek wyposażony...

Cena: 20650.00 / miesiąc

lokal - Łódź Kopernika

lokal - Łódź Kopernika

Witam serdecznie mam do zaoferowania pomieszczenie gospodarcze 88m 2 z 4 oddzielnymi pomieszczeniami .duża przestrzenia nadajacy sie na sklep ,biuro ,salony kosmetyczne ,fryzjerskie . zapraszam do kontaktu 577444704 ::DANE BIURA Nieruchomości 55 al....

Cena: 2500.00 / miesiąc

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www