dom - Słupno

Słupno

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: mieszkanie / dom


Syndyk masy upadłości Katarzyny Gonery zamieszkałej w Słupnie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 283/22 , zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności ½ części nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 410 m 2 , składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 270/21, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 123,1 m 2 , położonej w miejscowości Słupno przy ul. Nastrojowej 7, gm. Radzymin, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00099956/8 (dalej także „Nieruchomość”).

Szczegó ł owe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert mo ż na uzyska

w biurze Syndyka masy upad ł o ś ci Katarzyny Gonery w upad ł o ś ci, ul. Stanis ł awa Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Operat szacunkowy z dnia 6 czerwca 2022 r., sporządzony przez biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości, jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka, w dni powszednie, w godz. 10:00 - 14:00, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty . Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego, uznawa ł a za celowe zapoznanie si ę z informacjami wykraczaj ą cymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wy łą cznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz nast ę puje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

UWAGA: Nieruchomość jest zdewastowana. W ocenie syndyka do Nieruchomości będzie miał zastosowanie art. 1013 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 313 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Cena wywoławcza: 268.870,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2022 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Katarzyny Gonery w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 13 grudnia 2022 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 15 grudnia 2022 r., godz. 11:00, w biurze Syndyka masy upadłości Katarzyny Gonery w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne opisane w regulaminie konkursu ofert, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję.

Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, jak również udostępniana w biurze Syndyka (tel. +48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo<br />Milskiego 1

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-DS-1461

Cena: 268870.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

mieszkanie - Katowice

Osoba do kontaktu : Lucyna Szot-Zub tel. 32 62 60 125. Poniższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Lokal mieszkalny - ul. Hetmańska 36/6 w Katowicach. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielczego...

Cena: 350000.00 za całość

mieszkanie - Warszawa

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest jest prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 107 o powierzchni 41,77 m2 położonego w budynku nr 91 przy ulicy Broniewskiego w Warszawie,...

Cena: 381000.00 za całość

dom - Izbica

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział w prawie własności w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, działki nr...

Cena: 55790.00 za całość

dom - Branice

Syndyk Masy Upadłości Anny Sucheckiej i Michała Sucheckiego zaprasza do składania ofert łącznego zakupu udziałów w &frac12; częściach należących do Anny Sucheckiej oraz w &frac12; częściach należących do Michała...

Cena: 85900.00 za całość

dom - Ostroróg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,...

Cena: 220000.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www