działka budowlana - Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne


Ogłoszenie Nr 57/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoz dnia 3 listopada 2022r.Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp.


lp.


przetarg


terminy

przeprowadzenia

poprzednich

przetargów


położenie

(ulica)


obręb,

nr działki


pow.
działki

[ m²]


przeznaczenie nieruchomości


księga

wieczysta


cena
wywoławcza

netto

[ zł ]


wysokość wadium

[ zł ]pierwszy


-


Mazurkowa


11 - 1361


9.541


zabudowa usługowa, w szczególności: usługi rzemiosła, handlu detalicznego, małopowierzchniowego, gastronomia i rozrywka oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna


GW1G/00058311/8


600.000


120.000drugi


I - 15.09.2022r.


Odlewników


7 - 406


22.564


zabudowa przemysłowa, usługowa, składy


GW1G/00135372/7


1.600.000


320.000Jedwabnicza


3 - 2161/6


40.569


pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 lub

zabudowę usługową


GW1G/00115656/6


6.700.000


1.340.000czwarty


I - 27.01.2022r.

II - 14.04.2022r.

III - 15.09.2022r.


Żelazna


6 - 1202

6 - 2583


4.778


budownictwo mieszkaniowe mieszane - jednorodzinne i wielorodzinne


GW1G/00058306/0

GW1G/00049925/9


1.100.000


220.000
Na terenie nieruchomości określonej w poz. 1 znajduje się ogrodzony zbiornik wodny przewidziany do utrzymania do odbioru wód opadowych. Zasypanie tego zbiornika może spowodować naruszenie stosunków wodnych.

Nieruchomość określona w poz. 2 objęta jest w niewielkiej części decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia - skutkującą ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, ujawnionym w księdze wieczystej .

Nieruchomość określona w poz. 3:

- objęta jest czasowym zajęciem na podstawie decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie elektroenergetycznej sieci przesyłowej,ograniczona jest służebnościami przesyłu na rzecz PGNiG S.A. oraz nieujawnioną w księdze wieczystej na rzecz PSE S.A., polegającymi na udostępnieniu nieruchomości w celu wykonywania prac w zakresie eksploatacji sieci, dokonywania przeglądów, konserwacji, modernizacji, przebudowy i remontów oraz usuwaniu awarii,


oznaczona jest w ewidencji gruntów w części jako rola II, IIIa i IIIb, wobec czego zgodnie z decyzją zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania w tym zakresie i poniesienia opłat ustalonych decyzją.Zagospodarowanie nieruchomości określonej w poz. 4 jest utrudnione ze względu na zróżnicowaną konfiguracje terenu. Działka gruntu Nr 1202 o pow. 229m 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren urządzeń obsługi energetyki gazowej i może być wykorzystywana do obsługi terenu mieszkaniowego.

Na terenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

- nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń - nie uwidocznionych na mapie; ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji na takim terenie - obciążają nabywcę,

- znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, których wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poza wymienionymi ograniczeniami nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od innych obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi odbędą się 12 stycznia 2023r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu - najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 5 stycznia 2023r.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu. W przypadku przelewu - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa - w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych - wypisu z KRS.

Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg - wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404 (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524).
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo<br />Milskiego 1

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-GS-1456

Cena: 600000.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

biurowiec - Pełczyce

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości z wolnej ręki 1. nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow....

Cena: 2500000.00 za całość

biurowiec - Karpacz

Starosta Karkonoski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Skalnej nr 45, obręb 0003. Przedmiotowa...

Cena: 2500000.00 za całość

działka budowlana - Piaseczno

Syndyk masy upadłości Waldemara Rozuma zamieszkałego w Otwocku - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 56/20 , zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości...

Cena: 388570.00 za całość

biurowiec - Szklarska Poręba

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6 w granicach działki nr 149/6 o powierzchni 1,2274 ha, obręb...

Cena: 10000000.00 za całość

działka budowlana - Krośnice

Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r. RGMiR.6840.12.4.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Cena: 88145.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www