działka budowlana - Krośnice

Krośnice

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne
Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r.

RGMiR.6840.5.4.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 12/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomościPoło ż enie


Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 813/3 (AM-1) o powierzchni 1,0506 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Wła ś ciciel


Gmina Krośnice na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 7688/96. Ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00020206/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu.
Lokalizacja

i opis

nieruchomo ś ci
Wyceniana nieruchomość położona jest w południowo-wschodnich rejonach obrębu wsi Krośnice, na granicy obrębów geodezyjnych Krośnice i Police - rejon peryferyjny obrębu Krośnice. Działka zlokalizowana w odległości około 2 km od miejscowości gminnej. Najbliższy trakt komunikacyjny tj. droga wojewódzka nr 448 Milicz- Syców w odległości ok. 300 m. Dostęp do nieruchomości nieurządzoną drogą gruntową na odcinku ok. 300 m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: grunty rolne uprawiane rolniczo o podobnym przeznaczeniu (P/1) i tereny leśne. Teren działek niezabudowany o regularnym kształcie. Działka położona poza terenami zabudowy, w najbliższym jej otoczeniu tylko grunty leśne, rolne.

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,0506 ha, położona na granicy obrębów: Krośnice i Police (geodezyjnie w obrębie Krośnice), w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, uprawianych rolniczo i leśnych. Od strony południowej działka sąsiaduje z rowem. Kształt działki nieregularny, w rzucie zbliżony do trapezu. Działka nieogrodzona, użytkowana rolniczo. Dostęp do drogi publicznej (DW nr 448) nieurządzoną drogą gruntową

Uzbrojenie - działka nie jest uzbrojona w żadne media, sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w zasięgu tj. wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 448.

Przez działkę przebiega linia średniego napięcia 20kV. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. DW nr 448 w odległości około 200 m. Dostęp do drogi publicznej nieurządzoną drogą gruntową.

Nieruchomo ść jest obciążona umową dzierżawy na okres do 30 września 2023 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
Klasyfikacja gruntów


Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.124, działka nr 813/3 (AM-1) sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 1,0226 ha, rowy W RV - 0,0280 ha.
Przeznaczenie

nieruchomo ś ci
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 813/3 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej:
w tym handel hurtowy i półhurtowy , obowiązuje:

Dopuszczalne funkcje uzupełniające : bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące.

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich.

Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi
o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Zasięg strefy uznaje się za równoznaczny z obszarem ujętym w wykazie zabytków. Obowiązują ustalenia: dla inwestycji związanych
z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Przez działkę przebiega linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia . Przez obszar objęty planem przechodzą linie napowietrzne 20kV - obowiązują strefy ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi.
MapaInformacje o przetargach


Terminy poprzednich przetargów: 22.06.2022 r., 23.08.2022 r., 19.10.2022 r. zakończone wynikiem negatywnym.
Kontakt


Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038.Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna).Cena wywoławcza wynosi: 216.700,00 zł ( słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset złotych )
+ 23 % VAT od zaoferowanej ceny.

Wadium: 21.670,00 zł

Post ą pienie minimalne: 2.170,00 zł o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm .).Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej
w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach
nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym
w zawiadomieniu.

III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie
o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść .

V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizy

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-GS-1358

Cena: 216700.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

biurowiec - Pełczyce

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości z wolnej ręki 1. nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow....

Cena: 2500000.00 za całość

biurowiec - Karpacz

Starosta Karkonoski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Skalnej nr 45, obręb 0003. Przedmiotowa...

Cena: 2500000.00 za całość

działka budowlana - Piaseczno

Syndyk masy upadłości Waldemara Rozuma zamieszkałego w Otwocku - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 56/20 , zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości...

Cena: 388570.00 za całość

biurowiec - Szklarska Poręba

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6 w granicach działki nr 149/6 o powierzchni 1,2274 ha, obręb...

Cena: 10000000.00 za całość

działka budowlana - Krośnice

Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r. RGMiR.6840.12.4.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Cena: 88145.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www