działka budowlana - Krośnice

Krośnice

Ogłoszenie z kategorii: nieruchomości » sprzedam: biura / działki / lokale / inne


Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r.

RGMiR.6840.16.3.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 36/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 07 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomościPoło ż enie


Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 506/127 AM-1 o powierzchni 0,2637 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Wła ś ciciel


Gmina Krośnice - ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00022382/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu.
Lokalizacja

i opis

nieruchomo ś ci
Nieruchomość położona w północnej peryferyjnej części miejscowości,
w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, o kształcie wielokąta utrudniającego racjonalne zagospodarowanie, z nierównościami terenu, zakrzaczona, zadrzewiona, częściowo ogrodzona. Działka skomunikowana z nieurządzoną drogą gminną (wydzielona geodezyjnie dz. nr. ew. 506/57).

Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa (nieczynna), kanalizacyjna
sanitarna i gazowa, oraz sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa w fazie projektowania.

Ze względu na realizację budowy nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiegającej w południowo-wschodniej części działki, planuje się unieczynnienie aktualnej sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez przedmiotową działkę - szacowany termin unieczynnienia: maj 2023 r.
Klasyfikacja gruntów


Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 506/127 AM-1 sklasyfikowana jako: Ł IV- 0,0173 ha, Ps IV - 0,0419 ha, Lzr Ps IV - 0,2045 ha.
Przeznaczenie

nieruchomo ś ci
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą
nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 506/127 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: MNU/1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Działka w części leży w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, w części leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Mapa

Informacje o przetargach


Terminy poprzednich przetargów: 31.08.2022 r., 25.10.2022 r.- zakończone wynikiem negatywnym.Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2022 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna).Cena wywoławcza wynosi: 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny.

Wadium: 19.800,00 zł

Post ą pienie minimalne: 1.980,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm .).Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.

Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach
nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu.

III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść .

V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu.

VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku
z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

VIII. Przetarg jest wa ż ny bez wzgl ę du na ilo ść uczestników, je ż eli cho ć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post ą pienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń

Zobacz: pełną treść ogłoszenia

ID: NET-GS-1385

Cena: 198000.00 zł za całość


Ostatnie ogłoszenia: sprzedam, kupię, praca, dla dzieci, dla zwierzat, motoryzacja, nieruchomości, dla firmy, finanse i ubezpieczenia

biurowiec - Pełczyce

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości z wolnej ręki 1. nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow....

Cena: 2500000.00 za całość

biurowiec - Karpacz

Starosta Karkonoski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Skalnej nr 45, obręb 0003. Przedmiotowa...

Cena: 2500000.00 za całość

działka budowlana - Piaseczno

Syndyk masy upadłości Waldemara Rozuma zamieszkałego w Otwocku - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 56/20 , zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości...

Cena: 388570.00 za całość

biurowiec - Szklarska Poręba

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6 w granicach działki nr 149/6 o powierzchni 1,2274 ha, obręb...

Cena: 10000000.00 za całość

działka budowlana - Krośnice

Krośnice, dnia 15 listopada 2022 r. RGMiR.6840.12.4.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Cena: 88145.00 za całość

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się!

  • Tel.: 58 304 77 09

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wybrane serwisy partnerskie:

programowanie i serwis portalu:oprogramowanie dedykowane dla firm i strony www